Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015 | 01:44

1. Các quy định của pháp luật về thành lập chi nhánh công ty
  • Luật doanh nghiệp 2005 và nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ KH&ĐT về thành lập chi nhánh và lưu ý khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp.
Xem thêm:
2. Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại TP Hải Phòng
Khi thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp, công ty cần phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng.
Nội dung thông báo gồm:
a) Mã số doanh nghiệp;
b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
c) Tên chi nhánh dự định thành lập;
d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh;
đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh;
e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh;
g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên.
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng
Thành lập chi nhánh công ty tại Hải Phòng

- Tư vấn hoàn thành hồ sơ, các  thủ tục pháp lý cho khách hàng.
- Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh TP Hải Phòng.
-Theo dõi tiến trình hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.
- Hồi trả Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh công ty tại TP Hải Phòng và khắc dấu đỏ khi kết thúc thủ tục thành lập chi nhánh công ty.

Đăng nhận xét