Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Thủ tục giải thể công ty có khó hay không

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016 | 19:31

Nếu công ty bạn ko muốn hoạt động kinh doanh hay vì một lý do nào đó bạn muốn giải thể công ty, vậy bạn phải làm gì? Bạn cần đảm bảo thanh toán hết hầu hết khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác để hạn chế sau này kéo theo nhiều việc rắc rối.

Các bước tiến hành giải thể công ty 

Bravolaw sẽ tư vấn cho các bạn những bước như sau:


Bước 1: Họp bàn ra quyết định về việc giải thể công ty
Lúc công ty ko có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần có quyền họp ra biên bản về việc giải thể công ty. Trên cơ sở đấy người đại diện có thẩm quyền ra quyết định thực hiện việc giải thể công ty theo tinh thần của Biên bản của các chủ sở hữu công ty. Quyết định giải thể công ty cần có các nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Lý do giải thể công ty;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán những khoản nợ của công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng ko được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Bước 2: Đăng bố cáo về việc giải thể công ty
Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể công ty phải được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, toàn bộ các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty.
Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu buộc phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty bắt buộc được đăng ít nhất trên 1 tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
Quyết định giải thể bắt buộc được gửi cho những chủ nợ tất nhiên thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan quản lý thuế
 • Chủ sở hữu công ty gửi công văn xin giải thể công ty lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế);
 • Gửi Công văn xin quyết toán thuế cho công ty;
 • Đóng những loại thuế còn nợ;
 • Nộp phạt (nếu có);
 • Sau khi có xác nhận ko nợ thuế của Chi Cục thuế nơi công ty đặt trụ sở thì công ty gửi hồ sơ xin đóng cửa Mã số thuế lên Cục thuế thành phố Hà Nội.
Bước 4: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh lần một
 • Sau lúc nhận được Giấy chứng nhận đã đóng cửa Mã số thuế, Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên Phòng DKKD.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cho Giấy tiếp nhận về việc giải thể.
Bước 5: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan công an
 • Sau khi có phiếu tiếp nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin trả dấu lên Công an thành phố Hà Nội.
Bước 6: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh lần 2
 • Công an tỉnh ra quyết định huỷ dấu, Công ty gửi quyết định huỷ dấu này lên Phòng Đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể công tycuối cùng của Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định xoá tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh thì hoàn thành thủ tục giải thể công ty).
>>> Thủ tục thành lập công ty cổ phần: http://luatsuonline.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan.html
Các hoạt động bị cấm từ lúc có quyết định giải thể
 • Từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý công ty thực hiện những hoạt động sau đây:
 • Cất giấu, tẩu tán tài sản công ty;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển những khoản nợ ko có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của công ty;
 • Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể công ty;
 • Cầm cố, tặng cho, thế chấp, cho thuê tài sản công ty;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới hầu hết loại hình khác.

Đăng nhận xét