Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Quy định mới 2016 về mức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Written By Bravolaw on Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016 | 19:33

Thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn đang là khó khăn lớn ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ. 

Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đây được Bộ Tài chính thông qua cơ chế quản lý tài chính có hiệu lực từ 1/10/2015 giúp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành vào ngày 13/12/2015 quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có sự thay đổi so với các văn bản pháp luật trước đó. Pháp luật có những quy định về mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

mức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mức quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. 

>>>Xem thêm: Cách thành lập công ty tnhh
>>>Xem thêm: Cách thành lập công ty cổ phần  
Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ theo điều 3 thông tư 13/2015/TT-BKHĐT :                                      
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ (sau đây gọi là Doanh nghiệp) là doanh nghiệp có quy mô và khu vực sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa.
-Quy mô và khu vực sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều này được xác định như sau:
+Đối với Doanh nghiệp có nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau thì khu vực sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp được xác định theo khu vực có tổng nguồn vốn hoặc tổng số lao động cao nhất. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính thì khu vực sản xuất, kinh doanh được xác định theo ngành, nghề kinh doanh chính mà Doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh;
+Tổng nguồn vốn của Doanh nghiệp là tổng nguồn vốn hoặc tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất của Doanh nghiệp. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính thì tổng nguồn vốn là vốn điều lệ được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 +Số lượng lao động là lao động bình quân của năm tài chính gần nhất, được tính bằng số bình quân của số lao động ghi trên bảng thanh toán tiền lương, tiền công hàng tháng của Doanh nghiệp. Đối với Doanh nghiệp mới thành lập thì không sử dụng tiêu chí này.
Cụ thể, căn cứ vào Điều 6 thông tư 13/2015/TT-BKHĐT, doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau:
Doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau:
- Các tiêu chí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3 Thông tư này.
- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 5 Thông tư này.
- Các điều kiện quy định tại Điều 7, Quyết định số 601/QĐ-TTg.
                                                                   
Quỹ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay nếu có đủ các điều kiện sau:

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ.
2. Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
3. Phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 20% và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất - kinh doanh.
4. Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết.
5. Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước.
Như vậy, Nhà nước và pháp luật có những chính sách, quy định, đường lối cụ thể ưu đãi dành doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức hỗ trợ để các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận.

Bravolaw chuyên cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp như thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép, đăng ký bảo hộ logo. 

Đăng nhận xét