Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Xử lý tranh chấp tài sản doanh nghiệp khi đang thực hiện thủ tục phá sản

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016 | 21:02

Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến bờ vực phá sản, khi giải quyết về thủ tục phá sản cho doanh nghiệp lại xảy ra tranh chấp về tài sản thì thủ tục giải quyết như thế nào? pháp luật có quy định về vấn đề này không?
tranh chấp tài sản
Xử lý tranh chấp tài sản doanh nghiệp khi phá sản 

Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, hoạt động theo quy định của pháp luật quy định khi bị phá sản mà xảy ra tranh chấp về tài sản có những hướng giải quyết như thế nào ? Việc quy định của pháp luật ra sao về vấn đề này :
+ Nếu trước khi có quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản được nhập vào tài sản của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp xảy ra tranh chấp trước khi có quyết định tuyên bố phá sản: 

+ Tòa án nhân dân đang giải quyết vụ việc phá sản phải xem xét, tiến hành phần tác phần tài sản đang có tranh chấp với tài sản không có tranh chấp của doanh nghiệp. Đối với phần tài sản có tranh chấp, thì không tiến hành giải quyết với thủ tục phá sản của doanh nghiệp mà tách ra để giải quyết bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

+ Khi tiến hành tách tài sản đang tranh chấp thành một vụ án khác thì phải được thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Phá sản 2014 như sau:

“Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.”

+ Sau khi có quyết định, bản án có liệu lực của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về giải quyết phần tài sản có tranh chấp đã được tách riêng nói trên, thì Tòa án nhân dân đang tiến hành xử lý phá sản của doanh nghiệp như sau.   
                                  
- Đối với trường hợp trong khi thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản có tranh chấp về tài sản xảy ra:

+ Nếu đã có quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản được phân chia theo quyết định tuyên bố phá sản trước đó

Khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đại diện cho doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp về tài sản.

Sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, mà việc thực hiện việc thanh lý tài sản theo quyết định đó có tranh chấp hoặc không thể thi hành được thì doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia thủ tục phá sản đề nghị Tòa án nhân dân đã giải quyết vụ việc phá sản xem xét lại, trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị thì Tòa án nhân dân xem xét và có thể ra các quyết định sau:

+ Không chấp nhận đề nghị xem xét lại, việc không chấp nhận phải được thanh lập văn bản trả lời cho người có đơn yêu cầu. Nếu người nộp đơn không đồng ý với văn bản không chấp nhận đề nghị của Tòa án có thẩm quyền thì có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. thủ tục kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được quy định tại Điều 111, Điều 112, Điều 113 Luật Phá sản 2014.

+ Chuyển đơn đề nghị đến người có thẩm quyền để xem xét, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp theo quy định pháp luật
Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đại diện cho doanh nghiệp khi tham gia giải quyết tranh chấp về tài sản.         
                     
Căn cứ tại điều 5 Luật phá sản 2014 quy định về thủ tục phá sản như sau: 

1. Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:

a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;
c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

2. Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể của Luật này, Thẩm phán quyết định áp dụng một trong hai thủ tục quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hoặc quyết định chuyển từ áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ hoặc tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

Đăng nhận xét