Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Written By Bravolaw on Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015 | 20:07

Công ty tư vấn Bravolaw tư vấn cho quý khách hàng các thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung như sau :

1. Điều kiện trước khi thành lập chi nhánh công ty tại Việt Nam:


- Người đứng đầu của chi nhánh phải là người được pháp luật nước nới thương nhân đó thành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp ;

- Doanh nghiệp nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải hoạt động trên 05 năm ;

2. Bravo tư vấn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam như sau :


-  Tư vấn cho khách hàng đơn đề nghị xin cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

-  Tư vấn về điều lệ hoạt động của Chi nhánh công ty, trong đó phải quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;

-  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;

-  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
thành lập chi nhánh công ty nước ngoài
thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

3. Quy trình thành lập chi nhánh công ty nước ngoài của Bravolaw :


- Sau khi tiếp nhận đầy đủ các thông tin của quý khách hàng, Bravo sẽ tiến hành soạn thảo đầy đủ hồ sơ xin thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam.
- Sau khi đã soạn thảo đầy đủ hồ sơ như trên , bravo sẽ tiến hành nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( Sở Công thương hoặc Sở Thương mại các tỉnh/ thành phố ) .

Tư vấn viên có trách nhiệm soạn thảo hồ sơ , nộp và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ cho khách hàng . Nếu hồ sơ được chấp nhận và sau thời gian làm việc quy định , khách hàng sẽ nhận được Giấy Đăng ký kinh doanh của chi nhánh công ty đó.

Dịch vụ khác:

Đăng nhận xét