Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Chuyển đổi trụ sở chính công ty xang tỉnh khác cần làm gì

Written By Bravolaw on Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015 | 18:59

Chuyển đổi trụ sở chính công ty xang tỉnh khác cần làm gì ??

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi trụ sở của công ty mình tưởng rằng đơn giản nhưng không phải các cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng đều nắm vững các thủ tục. Để giúp doanh nghiệp hiểu về thủ tục chuyển đổi trụ sở công ty, chúng tôi tư vấn về thủ tục  thay đổi theo trình tự sau:

chuyển văn phòng

Chuyển trụ sở chính công ty sang tỉnh khác 

I. Thực hiện thủ tục tại Cơ quan thuế

Để thực  hiện được vấn đề chuyển đổi trước tiên doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để làm thủ tục chốt thuế  theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 11 TT 80/2012/TT_BTC

b) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đi. Hồ sơ khai gồm:

+ Thông báo chuyển địa điểm;

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);

+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến”

Ngoài ra sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục  thuế tại nơi mới chuyển đến theo quy  định tại điểm b khoản 2 điều 11 TT 80/2012/TT-BTC

“Tại nơi người nộp thuế chuyển đến: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư... theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.”

II. Thực hiện thủ tục tại Sở kế hoạch đầu tư

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký chuyển đổi tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến.

** Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ chính công ty


chuyển trụ sở công ty
Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ chính công ty


Thành phần, số lượng hồ sơ:

1.Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

2.Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên;

3.Quyết định của chủ sở hữu/Đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về địa chỉ trụ sở chính công ty sang tỉnh khác Điều lệ công ty chuyển đổi;

4. Danh sách cổ đông/thành viên của Công ty;

5. Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức, kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.

6. Điều lệ công ty sửa đổi;

7. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

8. Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu nộp hồ sơ;

9. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);

- Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Tham khảo thêm tại : http://luatsuonline.vn/chi-nhanh-van-phong-dai-dien


Đăng nhận xét